Canal de Ventas ACCV El meu compte  Veure la Cistella  Realitza la Comanda  
  Inici » Catàleg » Condicions d'ús El meu compte  |  Veure la Cistella  |  Realitza la Comanda   
Categories
Kit Criptogràfic (2)
Lector Criptogràfic (1)
Targeta Criptogràfica (2)
Teclat amb lector (1)
Certificats (3)
Novetats més
Kit Criptogràfic de Representant d'Entitat ACCV
Kit Criptogràfic de Representant d'Entitat ACCV
71.39EUR
Cerca Ràpida
 
Utilitzeu paraules clau per trobar el producte que busqueu.
Cerca Avançada
Informació
Enviaments/Devolucions
Confidencialitat
Condicions d'ús
Contacteu-nos
Condicions d'ús Condicions d'ús
Les presents Condicions Generals tenen per objecte regular les condicions d’ús i utilització de la nostra tenda en línia i de la qual és titular l’Institut Valencià de Finances (IVF) - l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica -ACCV a partir d’ara-, amb domicili social a Pl. de Nápoles y Sicilia, núm. 6, 46003 València, i amb CIF Q9650010C.

L’esmentada tenda online ha estat elaborada, creada i dissenyada per ACCV, per donar a conèixer i permetre l’accés a la informació en ella continguda, amb les restriccions i limitacions que imposen les presents Condicions Generals així com permetre i possibilitar l’accés a altres pàgines amb les que nostra tenda en línia tingui relacions comercials, professionals o de qualsevol altra mena.

La mera utilització de la nostra botiga en línia, atribueix a qui l’utilitze, la condició d’usuari (en endavant "Usuari"), qui declara conèixer i acceptar sense reserva ni excepció, totes i cadascuna de les Condicions Generals que en aquest document s’exposen.

A través de la tenda online de ACCV es facilitarà a tots els Usuaris Registrats, la possibilitat d’accedir als continguts, servicis i altra informació fa a l’objecte social d’aquesta entitat. Les presents condicions generals constitueixen íntegrament allò convingut entre les parts pel que fa a les transaccions en línia de compravenda entre ACCV i els seus usuaris o clients.

La ACCV està facultada per modificar unilateralment totes i cadascuna de les obligacions disposades en les presents Condicions Generals, sense necessitat de previ avís. Igualment està capacitada per reestructurar, modificar o eliminar qualsevol informació, servici o contingut inclòs en la seua web, sense necessitat de previ avís. La modificació de qualsevol de les presents condicions generals per a un cas particular només tindrà validesa quan hagi estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

Condicions d’Accés i Ús A través de la web de ACCV qualsevol usuari podrà accedir gratuïtament a la informació continguda en l’esmentada pàgina web. Les condicions d’accés a la web estan supeditades a les disposicions legals vigents en cada moment així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l’Usuari, prohibint expressa i taxativament qualsevol tipus d’actuació que pogués anar en detriment o perjudici de la nostra botiga online o de tercers. La web no exigeix la prèvia subscripció per la simple navegació, accés o utilització del servici en qüestió. Per contra, per a l’accés a determinats continguts i servicis, s’exigirà la prèvia subscripció i el seu corresponent registre com a Usuari (d’ara endavant usuari registrat). Pel que fa al tractament de dades personals, vegeu la Política de Seguretat de l’ACCV.

Registre d’UsuariDe conformitat amb el que disposa anteriorment, la ACCV es reserva alguns dels Servicis oferts a través de la nostra tenda en línia als Usuaris Registrats de la tenda online de ACCV mitjançant la complimentació del corresponent formulari de registre d’usuaris.
L’usuari es compromet a seleccionar, usar i conservar el seu nom d’usuari o "login" i la seva contrasenya o "password" (des d’ara i de manera conjunt les "Claus d’Accés") de conformitat amb el que estableix les clàusules següents.

Assignació de les Claus d’Accés L’usuari tindrà l’opció de triar i indicar les seves pròpies Claus d’Accés. L’usuari no podrà triar com Nom d’usuari paraules, expressions o conjunts gràfic-denominació malsonants, injuriosos, coincidents amb marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos per la utilització no estigui autoritzat i, en general, contraris a la llei, moral i ordre públic. La ACCV es reserva el dret a eliminar o suspendre qualsevol nom d’usuari que tinguen alguna de les característiques anteriorment esmentades.
L’assignació de les Claus d’Accés es produeix de manera automàtica, essent l’únic criteri emprat a l’efecte, la inexistència d’unes Claus d’Accés prèvies que siguin idèntiques a les seleccionades per l’usuari. En defecte d’elecció per part de l’usuari, les Claus d’Accés seran assignades automàticament per la ACCV. En aquest cas, l’usuari podrà en qualsevol moment canviar per qualssevol altres, sempre de conformitat amb el que preveuen els paràgrafs anteriors i posteriors.

Ús i Custòdia L’usuari es compromet a fer un ús lícit i diligent de les Claus d’Accés, així com a no posar a disposició de tercers les seves Claus d’Accés. L’usuari es compromet a comunicar fefaentment a la ACCV a la major brevetat, la pèrdua o robatori de les Claus d’Accés així com qualsevol risc d’accés a les mateixes per un tercer. Les Claus d’Accés solament podran ser utilitzades pels Usuaris a les quals se’ls hagi assignat. La ACCV queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui meritar pels danys i perjudicis causats o soferts per l’ús fraudulent o falta de diligència en la guarda i custòdia de les Claus d’Accés, pèrdua o ús contravenint el disposat en aquestes Condicions Generals .

Contingut i Actuacions de l’Usuario L’usuari es compromet a fer un ús lícit, correcte i diligent de quanta informació o contingut tingui accés bé a través de la pàgina web de la ACCV o de tercers prèviament proporcionada per la ACCV i tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent.
L’usuari s’haurà d’abstenir d’obtenir, excepte per a ús personal, quanta informació (es a dir, qualsevol missatge, arxius de so, fotografies, dibuixos, programari i en general qualsevol classe o tipus de fitxer informàtic, gràfic etc.) que sigui propietat de la nostra tenda en línia. Igualment l’Usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosos ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar, alterar la pròpia web així com no introduir, ni difondre els denominats "virus informàtics" que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants de nostra tenda en línia. El compromís adquirit s’ha de regir sobre la utilització de continguts de conformitat amb el que disposa la llei, moral i ordre públic; no copiar, reproduir, distribuir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment i per escrit de la ACCV o persona autoritzada per aquest.
A aquest respecte, la ACCV s’exonera de qualsevol tipus d’error o virus informàtic introduït per tercers.

Contingut de la nostra botiga online La base de dades propietat de la ACCV conté tota la informació necessària que el client pogués necessitar així com una actualització constant dels preus, descripció tècnica completa, etc.
La informació proporcionada no haurà de ser considerada en cap moment ni completa ni exhaustiva a causa de la variada gamma de productes i serveis existents en el sector. La ACCV per la seva banda tractarà en la mesura de les seves possibilitats d’actualitzar constantment els preus dels productes mitjançant una comunicació constant amb els proveïdors i fabricants.
La ACCV manifesta que el producte ofert no pot correspondre amb la fotografia i descripció tècnica del mateix. No obstant això queda exonerat de responsabilitat per aquells supòsits en què per errors tècnics o humans hagués equivocacions o variacions entre la fotografia, la descripció tècnica i el preu. Igualment es posa de manifest que les fotografies tenen caràcter orientatiu tenint en compte variacions pel que fa al seu aspecte físic però sense menyscabar la integritat i prestacions del producte sol · licitat.

Drets i Obligacions de l’Ens Prestador de Servicis de Certificació-ACCV-La ACCV respondrà única i exclusivament dels serveis que Presta per ella mateixa i dels continguts directament originats per la pròpia web i identificat amb el seu corresponent copyright.
La ACCV es compromet a l’adopció dels mitjans i mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privacitat en la comunicacions. No respondrà quan adoptades les pertinents mesures de seguretat, aquestes fossin vulnerades per agents externs.
La ACCV no serà responsable ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per cap contingut, informació, opinió o manifestació de qualsevol tipus, que tingui el seu origen en l’Usuari o terceres persones o entitats i que tinguin accés, transmetin, comuniquin, tractin, exhibeixin o venguin aquesta informació a la web titularitat de la ACCV.
La ACCV es reserva el dret de suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l’Usuari, sempre i quan sigui necessari per fer operacions de manteniment, actualització o millora del servici. Igualment podrà modificar les condicions d’accés i o la concreta ubicació del contingut integrant de la tenda online, així com impedir, restringir, bloquejar, suprimir o retirar l’accés als servicis als Usuaris quan aquests no féssim un ús lícit, i honrada diligent dels servicis prestats a la web. En la mateixa línia podrà retirar, bloquejar o restringir l’ús dels continguts introduïts per terceres persones que siguin il · lícits, racistes, delictius, d’apologia de terrorisme, violació de drets humans, difamatori, pornogràfics, constitutius d’estafa o de qualsevol altre manera que infringeixin les lleis o normatives aplicables bé siguin nacionals com internacionals.
La ACCV no assegura la disponibilitat i continuïtat permanent de la nostra tenda en línia a causa de interrupcions, fallades etc. així com tampoc respondrà dels danys i perjudicis que pugui causar als Usuaris pels virus informàtics o agents externs que terceres persones puguin dipositar a la web o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic.
La ACCV posa a disposició dels Usuaris certes eines com contes, botons, banners, links o enllaços que permetin a l’Usuari accedir a altres llocs relacionats amb l’objecte social de la nostra tenda en línia o altres diferents. La instal · lació d’aquestes eines tenen com a finalitat última proporcionar i facilitar la navegació a l’Usuari, no sent responsable la ACCV dels llocs als quals accedeixi l’usuari a través de la seva pàgina, pel que fa al Dret a l’Honor pugui afectar. Per tot això serà l’Usuari qui sota la seva pròpia responsabilitat accedirà a través d’aquests hipervincles. Per la seva banda la ACCV tractarà en la mesura de les seves possibilitats de comprovar aquests hipervincles, restringint, bloquejant o suspenent aquests botons quan atemptés contra el principi descrit en les presents Condicions Generals.

Legislació A les transaccions que es realitzin amb base en el present quadre de condicions generals els serà d’aplicació la legislació espanyola, qualsevol que sigui el destí de les comandes, i conforme a les disposicions legals vigents en cada moment a nivell estatal o de la Comunitat Valenciana. Així mateix, per qualsevol controvèrsia entre el comprador i l’Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, les parts, amb renúncia al seu propi fur, se sotmeten a la competència dels Jutjats i Tribunals de València.

Adreça postal:
Plaça de Nápoles y Sicilia, Nº 6
46003 Valencia. España
Tel: 902 482 484
Fax: 961 971 771
Continua
Compres més
0 productes
Els Més Venuts
01.Targeta Criptogràfica ACCV per ciutadà
02.Certificat de Representant d'Entitat en suport Software
03.Kit Criptogràfic ACCV
04.Targeta Criptogràfica ACCV per a Representant d'Entitat
05.Kit Criptogràfic de Representant d'Entitat ACCV
06.IDENTIV CLOUD 2700R
07.Cherry G83-6644
08.Certificat d'Aplicació
09.Certificat per a servidor web segur - 3 anys
Comentaris més
En aquest moment, no hi ha cap comentari
Idiomes
Español Valenciano
Monedes

Copyright © 2018 Canal de Ventas ACCV
E-Botiga gràcies a osCommerce